Při nákupu více kusů   POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY!

Záruční podmínky

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY -NEREZ

Nerezové komínové vložky a komíny

Záruka na komín/komínový systém bude uznána za níže uvedených podmínek:

 • Montáž komínu proběhla dle montážního návodu firmy ATC industry trade moravia s. r. o.  a v souladu s doporučením výrobce  komínových vložek a to firmou ROKA RÁŽA, spol. s r. o.
 • Montáž byla provedena pracovníkem, který byl řádně proškolen.
 • Při montáži byly dodrženy platné normy mj. ČSN 1443 a ČSN 73 4201
 • Pro montáž v celém systému byly použity pouze originální komponenty vyrobené firmou Roka Ráža, spol. s r.o.
 • Před prvním uvedením do provozu byla provedena řádná revize spalinovodu odborně způsobilou osobou, která má k této činnosti oprávnění a komín byl opatřen revizním štítkem. Revizní zpráva neuváděla žádné nedostatky bránící řádnému provozování a užívání výrobku v souladu s jeho určením
 • Při provozu byly vždy dodržovány provozní podmínky komínů a pravidla pro údržbu komínů (viz. platné normy  a vyhlášky, montážní návod apod.), aby se zabránilo především nadměrnému usazování sazí v komínu a působení  přímého plamene na komínový průduch
 • Jednotlivé komponenty systému nebyly poškozeny mechanicky, chemicky, neodvratnou událostí či jinak poškozeny běžným provozem při používání schválených paliv
 • Ke komínu byl připojen pouze řádně schválený (certifikovaný) spotřebič a který byl zapojen a provozován dle návodu k použití zpracovaného výrobcem, včetně používaného paliva
 • Připojení spotřebiče musí být zrealizováno dle pokynů výrobce a musí ho vykonat odborně způsobilá osoba
 • Komín musí být navrhnutý podle příslušných předpisů a norem
 • Musí být splněny všeobecné obchodní a dodací podmínky
 • Spalovací vzduch nesmí obsahovat chemické sloučeniny, tzv. halogenové prvky
 • Ostatní podmínky, nespecifikované tímto záručním listem, se řídí Obchodním zákoníkem

Záruka se nevztahuje na:

 • Škody způsobené živelnou pohromou (požár, vichřice, zemětřesení…)
 • Škody způsobené třetí osobou (při skladování, při neodborné montáži, popřípadě neodborné údržbě…)
 • Při nevhodném použití vymetacích a čistících nástrojů
 • Při změnách, výměnách stávajících vykuřovacích systémů (změnu je nutné zkonzultovat a odsouhlasit s revizním technikem)

Uplatnění práv plynoucích ze záruky:

 • Oznámení o reklamaci musí být provedeno neprodleně po zjištění závady, a to písemnou
 • formou, včetně popisu závady na adresu dodavatele, výrobce
 • Bude umožněna prohlídka závady osobou prověřenou dodavatelem, výrobcem
 • Předložit doklad o zakoupení a zaplacení výrobku
 • Předložit revizní zprávu před uvedením do provozu
 • Doložit, že výrobek byl v uvedené době pravidelně čištěn a kontrolován dle platných vyhlášek azákonů
 • Předložit revizní zprávu popisující závadu komínového systému

Pro objektivní vyřešení reklamace nesmí být s komínem do ukončení reklamačního řízení manipulováno.

Nesmí být demontovaný či jinak narušený.


Reklamující umožní prohlídku poškozeného komínu zástupci dodavatele

a zajistí bezpečný přístup ke komínu i v jeho horní části (lávka, lešení).


 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY -KERAMIKA

 

  Keramické komíny

pro 30letou záruku bezpečné a spolehlivé funkce komínových systémů

SKC-CM UNIWERSAL a ENERGO KERAMIC.


Odpovědnost za vady výrobku bude uznána pouze za těchto podmínek:

 • Montáž komínu byla provedena dle montážního návodu příslušného komínovému sytému CJ BLOK®.
 • Při montáži byly dodrženy normy ČSN EN 1443, ČSN 73 4201 a aktuální stavební zákony.
 • Při provozu byla vždy dodržována pravidla pro užívání a údržbu komínů a nedošlo k přímému působení plamenena vnitřní keramickou vložku.
 • Bylo zajištěno a dokladováno pravidelné čištění a kontrola komínu dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
 • Komín byl před montáží řádně přepravován a skladován, poškozené keramické vložky nebyly zabudovány.
 • Komín nebyl poškozen mechanicky či jinak než běžným provozem při používání schváleného spotřebiče a paliva.
 • Pro montáž byly v celém systému použity pouze originální komponenty systému CJ BLOK®
 • Před prvním uvedením do provozu, případně při změně druhu paliva nebo topného systému byla provedena revize komínu a revizní zpráva neuvádí žádné závady bránící řádnému užívání komínu v souladu s jeho určením.
 • Komín nebyl poškozen použitím nevhodných vymetacích a čistících nástrojů nebo technologií.
 • Ostatní podmínky se řídí platným Obchodním zákoníkem.


Při reklamaci a uplatnění záruky musí odběratel uvést a doložit následující:


Reklamaci oznámit ihned po zjištění vady, oznámení musí obsahovat:
 • revizní zprávu popisující vadu systému s fotodokumentací a popis provozu při kterém došlo k poškození
 • druh poškození, místo vzniku škody, datum dodávky a uvedení do provozu

Nutno dokladovat:

 • Předložit doklad o zakoupení kompletního komínu vč. dodacího listu.
 • Předložit revizní zprávu před uvedením komínu do provozu, případně následných revizí.
 • Doložit, že komín byl pravidelně kontrolován a čištěn dle platné legislativy.

Výrobce a dodavatel komínového systému CJ BLOK® zaručuje požadovanou kvalitu, funkci a bezpečnost komínu.

Záruka 30 let se vztahujena prohoření vnitřních keramických vložek systému; na zachování odolnosti, spolehlivosti a funkčnosti systému

proti působení vlhkosti a na bezpečný odvod spalin nad střechu.


Pro objektivní vyřešení reklamace nesmí být s komínem do ukončení reklamačního řízení manipulováno.

Nesmí být demontovaný či jinak narušený.


Reklamující umožní prohlídku poškozeného komínu zástupci dodavatele

a zajistí bezpečný přístup ke komínu i v jeho horní části (lávka, lešení).Doba záruky se počítá od data prodeje.


ATC industry trade moravia s. r. o.

Sokolovská 1615/50, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, CZ

Provozovna - sklady, dílny, kanceláře

Opavská 270, Bílovec 743 01
Copyright © 2018 Nejlevnější komínový systém na trhu - Komíny Termat. Powered by Zen Cart | Realizace NatureDesign